شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

سري از اسرار دل با صاحبدلان

متن زير خلاصه اي از بخش سري از اسرار دل با صاحبدلان از كتاب مقالات آقاي شجاعي است .
حضرت رسول فرمودند : ولكل امرءما نوي براي هر كس همان هست كه در دل دارد .
يا اينكه فرمودند : المرء مع من احب .انسان با كسي است كه او را دوست مي دارد .
و همچنين گفتند كه : خداوند متعال به صورت ها و اموال شما نگاه نمي كند
و حقيقت اين است كه او به دلهاي شما و به اعمال شما نظر مي كند و نظر او به دل ها
براي اين است كه خواسته ها و مقاصد همه در دل هاست و دل جايگاه آنها ست
محبت و دوست داشتن يك چيز يعني وحدت پيدا كردن با آن و فاني شدن و گم شدن در آن
محبت به يك چيز امر موهوم يا ذهني محض نيست بلكه يك واقعيت در دل انسان هاست
وقتي انسان به چيزي محبت پيدا مي كند و آنرا در دل خويش احساس مي كند در حقيقت
دل وي در آنسو و در پشت پرده به سوي همان چيزي كه دوست ميدارد كشيده مي شود
و به سوي آن ميرود و با آن نوعي وحدت پيدا مي كند و در آن نوعي فاني مي شود
چون ما به غير از دل چيز ديگري نيستيم.
دل شما يعني شما و شما يعني دل
و اين فاني گشتن يعني اينكه با هم بودن ملازم بودن
زيرا محب همان جاست كه محبوب او آنجاست و محب با محبوب خود و در عالم اوست
و از او جدا نخواهد بود .
اگر محبوب دل شما موجود نوري باشد شما نيز نوري هستيدو اگر محبوب دل شما موجود ناري باشد
شما نيز ناري هستيد
اگر محبوب دل شما حضرت حق است و فقط حب او در دل شماست شما هم حقاني هستيد
و اگر محبوب دل شما هواي نفس شماست شما نيز نفساني هستيد
با اين توضيح به آثار و بركات محبت خوبان نيز تا حدي پي مي بريم و سر اين جمله
از مناجات المحبين امام سجاد (ع)را مي فهميم كه ميگويد:
اسئلك حبك وحب من يحبك
خدايا محبت تو را و محبت آنكس را كه به تو محبت دارد از تو مي خواهم .

   + نرگس فتحی ; ٢:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٢/۳۱
comment نظرات ()